Samenstelling

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Wat doet de schoolraad?

ADVIES:
De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle thema’s waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft. Het schoolbestuur geeft binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

OVERLEG:
De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school. Het schoolbestuur legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 • de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bv. samenwerking rond
 • verkeersveiligheid, milieu
 • het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd
 • het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
 • infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, urenleraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
 • het welzijns-, veiligheids– en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bv. drankautomaten,…
 • schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;

Hoe is de schoolraad samengesteld?

De schoolraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de onderliggende raden: Ouderraad en Pedagogische raad. De samenstelling van de schoolraad moet om de 4 jaar gebeuren. Vanaf 1 april 2017 is de Schoolraad samengesteld uit volgende personen:

 • An MARISCHAL– voorzitter Schoolraad – afgevaardigde Ouderraad
 • Katrijn VAN ESBROECK – secretaris Schoolraad – afgevaardigde Ouderraad
 • Carine VAN OVERTVELDT – directrice Kleuterschool
 • Carine VERVAET – afgevaardigde Pedagogische Raad
 • Karen CRAUWELS – afgevaardigde Pedagogische Raad
 • Wies TRUYMAN – afgevaardigde lokale gemeenschap
 • Rita VAN MIEGHEM – afgevaardigde lokale gemeenschap

Informatie en communicatie:

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie– en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

Verslag van 13-09-2022

Verslag van 22-06-2022

Verslag van 22-02-2022

Verslag van 14-09-2021

Verslag van 24-06-2021